Organisatie

Bezoekadres: Koorenhuis, Prinsegracht 27, 2512 EW Den Haag

Postadres: Stichting Ensemble Klang, Valkenboskade 460, 2563 JK Den Haag

info@stichtingensembleklang.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27276649

Bankrekeningnummer NL46 RABO 0111 4107 11

Fiscaal nummer NL 816834040B01

Stichting Ensemble Klang is vanaf 2018 aangemerkt als culturele ANBI

Stichting Ensemble Klang wordt in de periode 2021-2024 meerjarig ondersteund door de Gemeente Den Haag en het Fonds Podiumkunsten.


Bestuur

Stichting Ensemble Klang hanteert een bestuursmodel met bestuur en directie. Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Henk van der Meulen; Secretaris: Anne-Marie Volten; Penningmeester: Marlieke den Bosch; Algemeen bestuurslid: Floor van Loo

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt voor haar activiteiten voor de stichting geen honorarium. De bestuursleden kunnen niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de stichting.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de stichting. Het vierjarenbeleidsplan, dat leidend is voor alle activiteiten van de stichting in die periode, wordt geaccordeerd door zowel bestuur als muzikantenraad. De directie voert het plan uit, ondersteund door een productie- en marketingteam. Centraal staat het ontwikkelen en uitvoeren van onze projecten, in samenwerking met de kernmusici, Associate Makers en gastmusici en -makers.


Directie

Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door de directie van Stichting Ensemble Klang, die hiervoor statutair gevolmachtigd zijn. Zij ontvangt hiervoor een vergoeding. De hoogte hiervan wordt elke vier jaar vastgelegd. De directie bestaat uit:

Artistiek leider: Pete Harden; Zakelijk leider: Anton van Houten


Governance Code Cultuur

Klang past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toe.

Waarde scheppen

 • Wij bouwen muzikale ervaringen van nu, met makers van nu, voor een publiek van nu.
 • Wij creëren bijzondere ervaringen op een verscheidenheid aan platforms. We geven optredens, vaak met een maatschappelijk relevante thematiek, voorzien deze van randprogrammering, maken registraties, verzorgen live- & albumstreaming, delen verhalen en informatie op onze websites, geven albums uit via ons label.
 • Met Exchange delen wij onze kennis en kunde met jonge professionals, studenten en gevorderde amateurs zodat deze op nieuwe generaties wordt overgedragen en onze impact vergroot wordt.
 • Wij creëren waarde voor onze artistieke en productionele medewerkers. Zij maken deel uit van een beweging van nu en voegen iets unieks toe aan het Nederlandse culturele landschap, met een uitstraling naar de wereld om ons heen.         

Integer en rolbewust handelen

 • Het bestuur is een onafhankelijk orgaan binnen de stichting. Het werkt onbezoldigd.
 • Om conflicterende belangen in kaart te brengen worden nevenfuncties jaarlijks vastgelegd.
 • De tweekoppige directie is belast met het dagelijks beleid. Haar taken, verantwoordelijkheden en mandaat zijn vastgelegd in een directiereglement dat jaarlijks wordt geëvalueerd.
 • Ten behoeve van de sociale veiligheid is er vanaf 2024 een vertrouwenspersoon aangesteld: Gerda van Zelm. De  vertrouwensregeling is in te zien op onze website.
 • Het jaarverslag wordt vanaf 2024 openbaar gedeeld op onze website, hierin wordt ook verslag gedaan van de activiteiten van de vertrouwenspersoon en eventuele belangenverstrengeling.

Zorgvuldig besturen

 • Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de stichting. Bestuursleden worden voor een periode van vier jaar gekozen en kunnen ten hoogste twee termijnen aanblijven. Wij hanteren een rooster van aan- en aftreden. Bij de samenstelling van het bestuur is gezocht naar aanvullende expertise op de kennis die al in de stichting aanwezig is.
Rooster van aan- en aftredenStartdatum 
Henk van der Meulen, voorzitter01-09-2023Eerste termijn loopt af in 2027
Anne-Marie Volten, secretaris08-11-2023Eerste termijn loopt af in 2027
Marlieke ten Bosch, penningmeester01-10-2016Treedt in 2024 uit
Floor van Loo, algemeen bestuurslid01-11-2019Tweede termijn loopt af in 2027
 • Het bestuur vergadert jaarlijks op drie vaste momenten met vaste agendapunten. De vergaderingen worden genotuleerd. De directie is aanwezig en legt mondeling rekenschap af over de bedrijfsvoering en het artistieke beleid. Daarnaast zijn er incidentele samenkomsten.
 • De directie verzorgt binnen haar mandaat de dagelijkse leiding. De vergoeding van de directie ligt onder de norm van de WNT. In 2025 is die in lijn met de CAO Nederlandse Ensembles.
 • Er is een protocol belangenverstrengeling voor de leden van bestuur, de directie en de muzikantenraad (zie hieronder).
 • De mensen met wie wij werken, specialisten op hun gebied, zijn de sleutel tot het succes. Wij zijn zorgvuldig in de omgang met hen en maken serieus werk van Fair Practice en goed opdrachtgeverschap. We betrekken hen in onze besluitvorming via een muzikantenraad. Daarnaast is er voor alle medewerkers een jaarlijkse heidag. Hier kunnen problemen worden gedetecteerd en wensen geuit.
 • We bouwen langdurige en intensieve relaties met partner-ensembles en programmeurs. Deze relaties worden meer en meer gedefinieerd door co-creatie dan dat er producties worden ‘verkocht’.
 • Klang monitort jaarlijks bedrijfsrisico’s, stemt het beleid erop af en beheerst ze binnen haar mogelijkheden.

Toezicht

 • Bestuur en directie zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen zoals die in het meerjarenbeleidsplan zijn vastgelegd.
 • In de bestuursvergaderingen wordt geëvalueerd of de activiteiten conform de plannen zijn uitgevoerd.
 • Voor beleidsacties waarvoor de directie niet volgens het reglement kan handelen is een akkoord van het bestuur vereist. Dit wordt vastgelegd in de notulen.
 • In 2024 stapt de stichting over van een bestuurs- naar een Raad van Toezicht model. We houden de toezichts- en controlestructuur dan weer opnieuw tegen het licht.