Stichting Ensemble Klang

Valkenboskade 460

2563 JK  Den Haag

info@stichtingensembleklang.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27276649

Bankrekeningnummer NL46 RABO 0111 4107 11

Fiscaal nummer NL 816834040B01

Stichting Ensemble Klang is vanaf 2018 aangemerkt als culturele ANBI

Stichting Ensemble Klang wordt in de periode 2021-2024 meerjarig ondersteund door de Gemeente Den Haag en het Fonds Podiumkunsten.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter                            Henk van der Meulen

Secretaris                            Anne-Marie Volten

Penningmeester                 Marlieke den Bosch

Algemeen bestuurslid        Floor van Loo

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt voor haar activiteiten voor de stichting geen honorarium. De bestuursleden kunnen niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de stichting.

Code Goed Bestuur

De stichting erkent het belang van de Code Goed Bestuur als onderdeel van de Governance Code Cultuur. In de praktijk worden veel elementen uit de Code toegepast. Zo is het bestuursmodel en besluitvorming tijdens de totstandkoming van de nieuwe statuten en structuur in oktober 2015 zorgvuldig onder de loep genomen, is het alledaagse beleid hierop ingericht, zijn taken en verantwoordelijkheden van de directie en muzikantenraad vastgelegd en oefent het bestuur haar adviserende en controlerende taak conform de statuten uit.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door de directie van Stichting Ensemble Klang, die hiervoor statutair gevolmachtigd zijn. Zij ontvangt hiervoor een vergoeding. De hoogte hiervan wordt elke vier jaar vastgelegd. De directie bestaat uit:

Artistiek leider            Pete Harden

Zakelijk leider             Anton van Houten

De directie wordt benoemd door een zeskoppige muzikantenraad bestaande uit de leden van het kernensemble Ensemble Klang, zoals in de statuten is vastgelegd. De directie wordt geadviseerd en gecontroleerd door het bestuur en de Muzikantenraad, en rapporteert de activiteiten, plannen en financiële situatie met beide organen. De Muzikantenraad bestaat uit:

Erik Jan de With

Michiel van Dijk

Anton van Houten

Joey Marijs

Pete Harden

Saskia Lankhoorn

De contacten tussen het dagelijks bestuur (de directie), bestuur en Muzikantenraad vinden plaats zo vaak als nodig, maar toch ten minste eenmaal per jaar in een daartoe belegde vergadering, voor het bespreken en accorderen van het jaarverslag en de jaarrekening. Incidentele contacten via telefoon, e-mail of face to face vinden regelmatig plaats.

Alle uitvoerende taken (musici, productie, marketing en educatie worden op freelancebasis ingevuld). Honoraria zijn zoveel mogelijk marktconform.

Code Culturele Diversiteit

Stichting Ensemble Klang is op de hoogte van de Code Culturele Diversiteit. Zij onderschrijft het belang van deze code. Tegelijkertijd is de stichting zich ook bewust van het terrein van de Westerse hedendaagse gecomponeerde muziek de plek die Stichting Ensemble Klang daarin inneemt. Dit brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van Code Culturele Diversiteit.

Programma

De Westerse klassieke muziek canon wordt hoofdzakelijk gedomineerd door mannelijke componisten. Met hedendaagse muziek hebben we de mogelijkheid om deze discrepantie enigszins recht te trekken. Het is dan ook een voortdurend streven om een evenwichtige balans te vinden tussen mannelijke en vrouwelijke componisten.

Publiek

Stichting Ensemble Klang streeft naar een divers publiek. Van uitvoeringen op de boulevard van Scheveningen tijdens Festival Classique, tot programma’s met Afrikaanse dansgroepen op het World Minimal Music Festival en elektronische muziekfestivals als Rewire bereikt de stichting een divers publiek van leeftijd, culturele achtergrond en sociaal-maatschappelijke positie. Hedendaags gecomponeerde muziek is vaak gemarginaliseerd en kent hoofdzakelijk een hoog opgeleid, blank publiek. Stichting Ensemble Klang probeert met haar activiteitenmix actief een breder publiek aan te spreken.

Personeel

Stichting Ensemble Klang is een kleine organisatie (met een staf van twee personen), waarbij veel met freelancers gewerkt wordt. Hierbij wordt niet speciaal gestuurd op culturele achtergrond, al is deze in de praktijk divers van karakter. Wij staan voor gelijke kansen, ongeacht geaardheid, religie of afkomst.

Partners

De stichting werkt met veel partners samen: niet alleen programmerende instellingen en festivals, fondsen en collega ensembles, maar ook met componisten van over de hele wereld. We streven bij het verstrekken van compositieopdrachten naar een diversiteit in gender en culturele achtergrond.