Sociale Veiligheid

Stichting Ensemble Klang hecht aan een veilige werkomgeving. In een goed werkklimaat behoren collegialiteit, respect, en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen, en wordt op ongewenst gedrag alert gereageerd. Een dergelijk klimaat vereist een actieve bijdrage van iedereen die bij ons werkzaam is: niet alleen met betrekking tot het eigen gedrag, maar ook door een waakzame houding tegenover elke vorm van ongewenst gedrag die men in de eigen werksituatie signaleert. Ongewenst gedrag behoort altijd aan de orde te worden gesteld; hetzij door de betrokkenen rechtstreeks aan te spreken, hetzij door derden in te schakelen.

Choreograaf Feadan Mc Call aan het werk met 9×13 voor Halt en sta stil

Mocht je ongewenst gedrag ervaren of detecteren en je wil daar niet mee naar het team van Stichting Ensemble Klang (bestuur, directie en/of kantoor) dan kan je daar via de volgende kanalen mee verder:

  • Je neemt contact op met de externe vertrouwenspersoon
  • Je neemt contact op met de externe voorzitter van de klachtencommissie
  • Je neemt contact op Mores

In het kader van optimale sociale veiligheid kunnen medewerkers/opdrachtnemers zelf kiezen met wie ze in gesprek willen gaan.


Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor medewerkers/opdrachtnemers die persoonlijke of werkgerelateerde problemen ervaren, zich onveilig voelen of klachten hebben, onder andere bij grensoverschrijdend gedrag.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, vraagt door om het probleem helder te krijgen, kan begeleiden, adviseren en/of doorverwijzen en bespreekt in het geval van een klacht hoe deze het beste kan worden behandeld.

Gerda van Zelm is per 1 januari 2024 onze externe vertrouwenspersoon. Je kan contact met haar opnemen via gvanzelm@icloud.com.

Gerda van Zelm

Na een studie sociaal cultureel opbouwwerk (CICSA, Amsterdam) besloot Gerda van Zelm professioneel zanger te worden. Zij studeerde aan de Muziek Pedagogische Academie te Alkmaar en aan het Conservatorium van Utrecht. Zij was van 1987 – 1993 lid van het Groot Omroepkoor te Hilversum en zong in het vocaal ensemble Femmes Vocales. Als soliste trad zij op als concertzangeres in lied en oratorium en in enkele operaproducties. Van 2008 – 2015 was zij in verschillende rollen betrokken bij Opera Mosset, een community opera project in de Pyrenées Orientales. Gedurende haar carrière als zangeres was Gerda altijd actief als zangdocent. Van september 1992 tot en met augustus 2023 werkte zij in die hoedanigheid aan het Koninklijk Conservatorium, waar zij tevens van 2004 – 2014 hoofd van de zangafdeling was. Vanaf 2014 ontwikkelde en leidde Gerda – samen met collega Renee Jonker – een cursus voor docenten: The Artist as Teacher. Gedurende haar jaren aan het KC was Gerda circa 15 jaar vertrouwenspersoon. Over de rol en functie van de vertrouwenspersoon zegt Gerda: “Als vertrouwenspersoon ben ik beschikbaar voor eenieder die op een vertrouwelijke manier wil praten over issues of problemen die zich (kunnen) voordoen op de werkvloer. Ik zie het als mijn eerste taak om een luisterend oor te bieden en door vragen te stellen de ander te helpen hun verhaal te verduidelijken, eventuele perspectieven te ontwikkelen en te zien welke stappen wenselijk en wellicht effectief kunnen zijn. Ik vind het heel positief dat Stichting Ensembe Klang een vertrouwenspersoon heeft aangesteld, zij geven daarmee blijk van hun doelstelling om een veilige werkomgeving te bieden”.


Klachtenregeling ongewenst gedrag

Als je gebruik wilt of denkt te willen maken van de klachtenregeling ongewenst gedrag neem je contact op met de voorzitter van de klachtencommissie. Het kan ook zijn dat je met de vertrouwenspersoon hebt besloten om een procedure op te starten.

De regeling heeft betrekking op in het algemeen maatschappelijk verkeer onwenselijke, dan wel onbetamelijke gedragingen die als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend worden ervaren en uit dien hoofde onacceptabel zijn. Meer in het bijzonder gelden als vormen van ongewenst gedrag seksuele intimidatie, agressie en geweld, en discriminatie.

De klachtencommissie bestaat uit drie leden: de externe voorzitter, een per geval aan te stellen extern lid en de secretaris van het bestuur van Stichting Ensemble Klang.

Momenteel zijn wij nog bezig met het aantrekken van een externe voorzitter van de klachtencommissie. Tot die tijd vragen wij je voor deze regeling contact op te nemen met onze vertrouwenspersoon Gerda van Zelm. Zij zal dan, in overleg met het bestuur, per geval en externe vertrouwenspersoon aanstellen die je klacht in behandeling neemt.


Mores

Mores is een onafhankelijk meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de Nederlandse culturele en creatieve sector. Je kan met hun contact opnemen als je last hebt (gehad) van ongewenste omgangsvormen en hier niet voor bij de vertrouwenspersoon en de voorzitter van de klachtencommissie terecht wil. Zij helpen je dan verder.