Doelstelling

Stichting Ensemble Klang richt zich op het uitvoeren en promoten van nieuwe muziek, gemaakt door de meest interessante en baanbrekende componisten van het moment, en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het ensemble stort zich met een in de regel vaste bezetting, vaak aangevuld met een gezonde dosis uitversterking en elektronica, op muzikale avonturen in het onbekende en ongehoorde, op zoek naar nieuwe sonologische en visuele avonturen.

Daartoe heeft de stichting een aantal pijlers opgericht: het zeskoppige kernensemble Ensemble Klang; Klang XL voor programma’s die een grotere bezetting vereisen; Ensemble Klang Records waar al onze opnames op worden uitgegeven; ons talentontwikkel- en educatieve programma Klang Academy; de hedendaagse-muziek-straatband neo-fanfare 9×13, en het late-night duo Avenu Azure.

Missie

Stichting Ensemble Klang wil met haar projecten niet alleen bijdragen aan de ontwikkeling van hedendaagse muziek in het algemeen; we richten ons ook en met name op interessante snijvlakken tussen verschillende disciplines, op visuele en audiologische avonturen, om zo deze muziek naar een groeiend, divers en avontuurlijk publiek te brengen.

Visie

Avontuurlijke muziek vereist van haar toehoorders een open, nieuwsgierige instelling. De projecten van Stichting Ensemble Klang moedigen een dergelijke houding aan. Met het stimuleren van deze attitude hopen we dat ons publiek deze ook meeneemt naar andere terreinen buiten het kunstendomein. Zo draagt de stichting haar steentje bij tegen de verharding van de samenleving, en levert het een pleidooi voor een ruime, exploratieve en verdraagzame geest.

Daarnaast meent de stichting dat kunst ook een intrinsieke waarde heeft los van extern nut. Het stimuleren van vernieuwende artistieke esthetische inhouden an sichis daarmee een ander fundamenteel element in onze visie.

Stichting Ensemble Klang ziet zichzelf hierin als ambassadeur. Voor hedendaagse muziek, vernieuwende projecten, cross-overs en andere transformatieve programma’s, op zoek naar nieuw publiek, en met zorg en aandacht voor het al bestaande.

Strategie

De stichting heeft in het streven naar haar doelstelling een rijk activiteitenpalet tot haar beschikking, en is terug te voeren tot haar zes hierboven genoemde pijlers.

Concreet tracht destichtinghaar doel teverwezenlijken doorondermeer:

 1. het produceren van (concert)programma’s;
 2. het geven van concerten;
 3. het organiseren van samenwerkingsprojecten en cross-overs tussen muziek, theater en opera;
 4. het organiseren van tournees en concerten in het buitenland;
 5. het geven van compositieopdrachten;
 6. het onder eigen beheer op- en uitbouwen van een label waarbinnen de albums van Ensemble Klang worden gedistribueerd, zowel fysiek en digitaal, zowel visueel als auditief;
 7. het (doen) exploiteren van intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder doch niet uitsluitend muziekrechten en auteursrechten;
 8. het initiëren en faciliteren van radio- en televisie-uitzendingen in Nederland en daarbuiten;
 9. het organiseren van workshops met (compositie)studenten;
 10. het opzetten van educatieprojecten;
 11. het meewerken aan en organiseren van bijeenkomsten (lezingen, congressen, enzovoort) met de (podium)kunsten als onderwerp;
 12. het onderhouden en uitbouwen van een netwerk in de hedendaagse (podium)kunstensector in binnen- en buitenland;
 13. het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Doelgroepen 

Tot onze doelgroepen rekenen we:

 • Hedendaagse muziekpubliek
 • Klassieke muziekpubliek
 • Avontuurlijke kunstpubliek
 • Elektronische muziekpubliek
 • Theaterpubliek
 • Festivalpubliek
 • Muziektheaterpubliek
 • Amateurbeoefenaars-publiek
 • Toevallige passanten (onder andere bij openbare festivallocaties)

Onze activiteiten richten zich (in meer of mindere mate) op mensen van verschillende leeftijden, sekse, achtergronden en etniciteit.

 Gegevens 2017

Stichting Ensemble Klang bereikte in 2017 een publiek van 12.138 bezoekers. Met de verschillende pijlers wordt een divers publiek bereikt; van hardcore hedendaagse klassieke muziekliefhebbers, liefhebbers van ambient, elektronische en minimal muziek tot dansliefhebbers, early adaptors, en een publiek dat zich richt tot muziek(straat)theater, fanfare en brass. Centraal staat een aantrekkingskracht tot het avontuurlijke en het experiment, met vernieuwende en verfrissende visuele en audiologische optredens. Het publiek is erg gelaagd qua leeftijd en achtergrond, in een mix van betalende concertbezoekers, festivalpubliek en toevallige passanten, winkel- en strandpubliek.

Verder moet worden opgemerkt dat Stichting Ensemble Klang ook buiten haar fysieke optredens een groot publiek heeft. Zo kennen de albums van Ensemble Klang een wereldwijde verspreiding, en dan niet online maar ook via de radio. Ook was 9×13 veel te zien op televisie (Podium Witteman, TV Fryslan), om niet te spreken over een gestaag groeiende online achterban. Deze cijfers zijn niet meegenomen in de overzichten.

Financiën

Het vermogen van de stichting bestaat uit:

 1. uitkoopsommen
 2. recettes en publieksinkomsten
 3. subsidies en geld uit publieke en private fondsen
 4. donaties
 5. sponsoring
 6. giften, legaten en overige erfstellingen
 7. inkomsten uit albumverkoop en downloads
 8. alle overige verkrijgingen en baten

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bij bestedingen en projecten met een begroting boven de 10.000 euro is een akkoord vereist van zowel het bestuur en de Muzikantenraad.

Het vermogen wordt hoofdzakelijk aangewend voor het financieren van de primaire activiteitenlasten (projecten van de stichting gericht op het voorbereiden en uitvoeren van muziek). Daarnaast is er een deel gereserveerd voor beheers- en kantoorlasten (honoraria directie, huur kantoorruimte en andere diverse kleinere lasten).

Financiële gegevens 2017-2019

Voor de jaren 2017-2019 gelden de volgende cijfers:

De publieke subsidies bestaan uit een mix van bijdragen van rijk zoals Fonds Podiumkunsten en gemeente Den Haag (Stichting Ensemble Klang is onderdeel van het Kunstenplan 2017-2020 van de Gemeente Den Haag). De post activiteitenlasten-overig bestaat hoofdzakelijk uit niet-personele productiekosten.

De balans van 2017 is als volgt: